Lumea di nuntru

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Chiro di 6 dzãli, Bucureshti s-dizvãrti proiectul “Inside world”  (Lumea di nuntru) tsi adusi deadun 24 di tiniri armãnji ditu 4 vãsilii. Aestu proiectu fu aprucheatu di Fãlcarea Bucureshti a Farãljei Armãneascã ditu Romãnia, tu Proyrama Evropeanã “Tiniri tu lucru” (Youth in Action).
Dishcljidearea fu adratã la Spatsiul Public Evropeanu (aclo iu s-adrarã naima multi di activitãts), iu vinirã di zburãrã Costa Damov shi Costa Canacheu. ‘Ndauã activitãts furã filmati di Costa Farmazon.
Cafi dzuuã, proyrama andreaptã vru shi anãchisi sã scoatã tu migdani temi di simasii tsi li avum tu minti: identitatea pritu cãnticu/giocu shi antreprenoriatlu sotsial/aflarea di culãi ti ufilisesearea a simboluriloru a noasti tu activitãts di antreprenoriat. Ti tuti aesti lucri, vinirã di zburãrã 4 tiniri “designeri” di aua ditu Românii,  Mariana Bara,  Alexandru Gica, Daniel Farmache i Despina Iancu.
Ma largu, sã zburã di “pirmithlu a caduriloru”, di “stereotipurili” ditu lumi sh-ditu miletea a noastã, di protlu filmu armãnescu (cu Toma Enache). Tu unã di dzãli, tutã pareia dusi tu un muzeu di vidzu stranji veclji armãneshtsã, deadun cu Lila Passima.
Ditu anyrãpserli a tinirloru inshirã tu migdani aesti “zuyrãpseri” a armãnjloru – yitsrã, bunj emburi, “u tsãnu pi a loru”, pirifanj di zãrtsinjli a loru, tinjisescu taifa shi aushlji, vlihuri, capidanj- , cum shi aesti “stereotipuri” –  suntu picurari, suntu scljinci, suntu “ca tsiva ghiftsã”, “mileti ‘ncljisã”, au narea mari, s-ansoarã/mãritã mash cu armãnj, andrughinata easti  andreaptã di vãrã ditu soi…
Tu atsea ditu soni searã, gimbushea s-dizvãrti la hanea “La machedoni”, aclo iu pitili, cãntitsli sh-giocurli armãneshtsã sã spusirã tu prota thesi.
Tu bitisitã, tuts dzãsirã ca tricurã aua niscãnti dzãli ti niagãrsheari, cã sh-adrarã sots bunj, cã lã yini niheam ca zori s-toarnã nãpoi acasã sh-cã va s-duchimãseascã s-adarã sh-tu vãsiliili a loru ahtãri proiecti.
Cara s-vã stihiseats aclo vãrã soi, va s-ducheats dinãoarã haraua, mintiminia, hãshtea, vrearea sh-mushuteatsa a geanlu a alushtoru tiniri.
Avem nãdia cã ideili tsi li spusirã aua va s-fiturseascã trãoarã, ti dutsearea ma largu a culturãljei shi a limbãljei tsi ahãtu li avem tu vreari.
Eara un proiectu adratu cu mari miraki sh-cu vreari!
Project coordinator
Florentina Costea
Project assistant
Maria CucliciuΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...