“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ” ΕΚΛΟΓΕΣ, Ἡ μεγαλύτερη πολιτειακή ἀπάτη τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου !

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Ἡ ἀ κ α τ α μ ά χ η τ η ἐπιθυμία μου νά ἐκφράζω τίς λ ι γ ό τ ε ρ ο εὐπρόσδεκτες ἀλήθειες συνιστᾶ μία ἀπό τίς σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ε ς καλλιτεχνικές ἀρετές μου.

Θά τήν ἀσκήσω κι ἐδῶ.

Δημοσίευσα αὐτό τό σύντομο κείμενο τήν ἠμέρα τῆς γιορτῆς τῆς “Δημοκρατίας”, 24 Ἰουλίου 2016.
Τό ξαναδημοσιεύω τώρα μέ ἀφορμή τήν ἐκλογή τοῦ Donald Tramp ὡς προέδρου τῶν ΗΠΑ, ἐπειδή ἀκούω τόν θρῆνο τῶν ψηφοφόρων τῆς Χίλαρι Κλίντον, πού μέσα στ’ ἀναφιλητά τους λένε: ἡ δική μας ἦταν καλύτερη !
Ὑ π ά λ λ η λ ο ι εἶναι καί οἱ δύο !

“Ἐμεῖς στήνουμε τό παιχνίδι κι ἐμεῖς ἐξαγοράζουμε καί τίς δύο πλευρές /
γιά νά σᾶς κρατήσουν φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς στίς ἀξιοθρήνητες ζωές σας”,
λέει ὁ τραπεζίτης στό video πού ἀκολουθεῖ.

* * * * *

“Δημοκρατικόν μέν εἶναι τό κ λ η ρ ω τ ά ς εἶναι τάς ἀρχάς, τό δ’ αἰρετάς ὀ λ ι γ α ρ χ ι κ ό ν”, ὁρίζει ὁ Ἀριστοτέλης στό ἒργο του “Πολιτικά”, 4, 1294β 9-11. Δηλαδή, στά Νέα Ἑλληνικά, “Δημοκρατία ἒχουμε ὃταν οἱ Ἀρχές προκύπτουν ἀπό κ λ ή ρ ω σ η. Ὃταν προκύπτουν ἀπό ἐκλογές, ἒχουμε Ὀ λ ι γ α ρ χ ί α” !

Στήν ἀρχαία Ἁθήνα τοῦ 5ου π. Χ. αἰώνα, πού ἒχει γίνει -τἰ ε ἰ ρ ω ν ε ί α !-, τό ψεύτικο πολιτικό ὑπερ-ἐγώ τοῦ σημερινοῦ Κόσμου, ὃταν τέθηκε ὁ σπόρος τοῦ καθεστῶτος πού ὀνομάστηκε Δημοκρατία -ἀλλά μέχρι σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, δέν ἂναπτύχθηκε σέ δέντρο !-, οἱ Ἀρχές προέκυπταν μέ κ λ ή ρ ω σ η ἀνάμεσα στόν ἀνδρικό πληθυσμό τῆς Πόλεως. Γιά τούς ἂνδρες τῆς Πόλεως δ έ ν ὑπῆρχαν “εἰδικοί” τῆς Πολιτικῆς, “εἰδικοί” τῆς Κοινωνίας, ἐπαγγελματίες. Οἱ
ἐκλογές στήν ἀρχαία Ἑλλάδα δ έ ν εἶχαν σχέση μέ τήν ἀντιπροσώπευση, ἀλλά μέ τήν ἐκλογή τῶν ἀρίστων σέ ἀξιώματα πού ἀπαιτοῦσαν εἰδικές γνώσεις, ἱκανότητες, ἐμπειρία καί μέ τήν ἐκλογή τους ἀνέθεταν καί τήν ε ὐ θ ύ ν η στόν ἐκλεγέντα.

“Μάλλιασε” ἡ γλῶσσα τοῦ πολιτικοῦ στοχαστῆ Κορνηλίου Καστοριάδη νά ἀναλύει, νά ἐπικρίνει καί νά ἐπαναλαμβάνει ὃτι τά σημερινά πολιτεύματα τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου εἶναι Φιλελεύθερες Ὁ λ ι γ α ρ χ ί ε ς.
Ἡ ἐκλογή ἀντιπροσώπων, ἡ “ἀντιπροσώπευση” συνιστᾶ ἀλλοτρίωση τῆς κυριαρχίας τοῦ πληθυσμοῦ – μέ τή νομική ἒννοια τοῦ ὃρου, δηλαδή συνιστᾶ “μεταβίβαση ἰδιοκτησίας”. “Ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποία, ἀμετάκλητα καί γιά ὁρισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. τέσσερα χρόνια), ἀναθέτει κανείς τήν ἐξουσία σέ ὁρισμένους ἀνθρώπους, ἒχει μ ό ν ο ς του ἀλλοτριωθεῖ πολιτικά.” (Καστοριάδης)

Ἡ “ἀντιπροσώπευση” δημιουργεῖ τή θεμελειώδη διαίρεση τῆς πολιτικῆς ἐργασίας πού πρέπει νά γίνεται μέσα σέ μιά κοινωνία σέ “ἀντιπροσώπους” καί “ἀντιπροσωπευομένους”, σέ “κυρίαρχους” καί “κυριαρχούμενους”, σέ ἐξουσιαστές καί ἐξουσιαζόμενους. Ἀπό τή στιγμή πού οἱ πολῖτες ψηφίζουν, δηλαδή πού μεταβιβάζουν τήν ἰδιοκτησία τους σέ λίγους κυρίαρχους, ὁ συνολικός πληθυσμός μιᾶς κοινωνίας -πού συνήθως χαρακτηρίζεται μέ τήν ἀπατηλή λέξη “λαός”, ὑπονοώντας κάποιου εἲδους ἑνότητα-, παύει νά ἀποτελεῖ τόν “κυρίαρχο λαό”, εἶναι κυριαρχούμενος.

Τ υ φ λ ω μ έ ν ο ι -ἂλλος ἀπό μαρξιστικές, ἂλλος ἀπό σοσιαλδημοκρατικές, ἂλλος ἀπό φιλελεύθερες αὐταπάτες-, οἱ σύγχρονοι πολιτικοί στοχαστές δέν βλέπουν τή “μ ε τ α φ υ σ ι κ ή τῆς ἀντιπροσώπευσης”.

Ἐκτός αὐτοῦ, ἡ ἐξουσία δ έ ν ἀνήκει στούς βουλευτές, τούς ἐκλεγμένους “ἀντιπροσώπους” τῆς λαϊκῆς βούλησης, ἀλλά στά κόμματα πού ἀνήκουν – κυρίως, στό κόμμα πού πλειοψηφεῖ καί γίνεται ἒτσι ὁ κ ύ ρ ι ο ς διαχειριστής της.

Τἐλος καί συνοπτικά, πίσω ἀπό τά σημερινά κόμματα βρίσκονται οἱ π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί κάτοχοι τῆς ἐξουσίας, οἱ κεφαλαιοκράτες (καπιταλιστές), πού μπόρεσαν, χάρη στίς “δημοκρατικές” διαδικασίες –τουλάχιστον ἀπό τήν ἐποχή τοῦ πρώτου ἀγγλικοῦ Κοινοβουλίου–, νά συγκεντρώσουν στά χρηματοκιβώτιά τους τόν πλοῦτο τῶν κοινωνιῶν. Ὀ Ἀμερικανός συγγραφέας Γκόρ Βιντάλ τούς ποσόστωσε στό 1% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη.
Αὐτό στελεχώνει μέ ὑπαλλήλους του καί τό δυναμικό τῶν πέντε ὀργανισμῶν πού κυβερνοῦν -πρός ὂ φ ε λ ό ς του !-, τόν σημερινό κόσμο: Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ἐμπορίου, τόν ΟΟΣΑ καί τό ΝΑΤΟ.

Ἀποτέλεσμα: Οἱ σημερινοί “ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι” τῆς “δημοκρατικῆς πλειοψηφίας” εἶναι ὑ π ά λ λ η λ ο ι αὐτοῦ τοῦ 1% τοῦ πλανήτη καί τό ἰ κ ε τ ε ύ ο υ ν -μέσω τῆς διεθνοῦς ἀπάτης πού ἒστησε καί ὀνομάζεται “Ἀγορές”-, νά τούς δ α ν ε ί σ ε ι χρήματα γιά τίς κοινωνίες τῶν ὁποίων “ἠγοῦνται”, ὣστε νά μήν πεθάνουν μεγάλα μέρη τοῦ πληθυσμοῦ των πού βρίσκονται κάτω ἀπό οίκονομική κ α τ α σ τ ο λ ή καί σκοτώσουν πολιτικά τούς ἲδιους κ.λ.π.

Oἱ “δημοκρατικές” ἐκλογές συνιστοῦν ὀ λ ι γ α ρ χ ι κ ό πολίτευμα.
Οἱ “δημοκρατικοί” πολῖτες πού ψηφίζουν, ἐκλέγουν τήν ὀλιγαρχία πού θά τούς ἐξουσιάσει γιά τέσσερα χρόνια.
Εἶναι ὀλιγαρχικοί, δέν εἶναι δημοκρατικοί.

Ὃσοι μ ε τ ο ν ο μ ά ζ ο υ ν τήν Ὀλιγαρχία σέ “Δημοκρατία” εἶναι εἲτε ἐπαγγελματίες ἀ π α τ ε ῶ ν ε ς τῆς Πολιτικῆς πού ἀπατοῦν συνειδητά τόν Δῆμο εἲτε ἡ πλειονότητα τοῦ Δήμου πού “θέλει ἓνα ψέμα, γιά νά κοιμηθεῑ ἢσυχο”: “Πάρε τήν πολιτική εὐθύνη ἀπό πάνω μου” !

Κωνσταντῖνος Θεμελῆς

* * * * *

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ
Τοῦ Craig-James Moncur
Μετάφραση στήν Ἑλληνική: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς

Γειά σας. Τ’ ὂνομά μου εἶναι Μόνταγκιου Γουίλλιαμ ὁ Τρίτος
κι αὐτό πού θά σᾶς πῶ ἐνδέχεται νά σᾶς φανεῖ παράλογο.
Ἀλλά ὃσο λιγότεροι τό πιστέψουν, τόσο τό καλύτερο γιά μένα.
Ἐπειδή, βλέπετε, εἶμαι μέσα στό τραπεζικό ἐπάγγελμα καί τή μεγαλη ἐπιχείρηση.

Γιά πολύν καιρό ἒχουμε ἐλέγξει τίς ζωές σας
ἐνῶ ἐσεῖς ἁπλῶς ἀγωνίζεστε καί ὑποφέρετε σέ ἀνταγωνισμούς.
Ἐμεῖς δημιουργήσαμε ὃλα ἐκεῖνα πού δέν χρειάζεστε πραγματικά –
τά σπόρ αὐτοκίνητα, τίς μόδες καί τίς τηλεοράσεις πλάσματος.

Θυμᾶμαι καθαρά πῶς ἂρχισε ὃλο αὐτό:
Οἰκογενειακά μυστικά ἀπό πατέρα σέ γιό.
Κληρονομημένη γνώση, πού δίνει σ’ ἐμένα τό προβάδισμα
ἐνῶ ἐσεῖς χωριάτες -ἂνθρωποι–, κοιμάστε τή νύχτα στά κρεβάτια σας.

Ἐμεῖς ἐλέγχουμε τό χρῆμα, πού ἐλέγχει τή ζωή σας
ἐνῶ ἐσεῖς θαυμάζετε ψεύτικα εἲδωλα καί δέν μπορεῖτε
οὒτε νά ξανασκεφτεῖτε τήν πώληση τῆς ψυχῆς σας γιά μιά θέση στόν Ἦλιο.
Πράγματα πού δέν μετροῦν ὃταν ἒρθει ἡ ὣρα σας.

Ἀλλά ὃσο αὐτά βρίσκονται ἐκεῖ γιά νά ἐλέγχουν τίς μᾶζες
ἐγώ κάθομαι ἀναπαυτικά καί ἐπιθεωρῶ τήν περιουσία μου.
Ἀσφαλής μέσα στή γνώση ὃτι ἐγώ τά ἒχω ὃλα
ἐνῶ ἐσεῖς, κοινοί θνητοί, χάνετε τίς δουλειές σας.

Βλέπετε, τρέφω γιά σᾶς τήν ἒσχατη περιφρόνηση.
Ἀλλά τό χαμόγελο στό πρόσωπό μου, ὀρθῶς, μέ ἀπαλλάσει.
Ἐπειδή ἐγώ κατέχω τό ὂπλο τῆς παγκόσμιας τηλεόρασης
πού μᾶς φέρνει σέ ἐπαφή καί προκαλεῖ συναισθηματική συμμετοχή.

Θά πιστεύατε ὃτι ἐμεῖς ἐνδιαφερόμαστε γιά σᾶς.
Ἀλλά ἐμεῖς, Τραπεζῖτες και Χρηματιστές, εἲμαστε λίγοι.
Ἀλλά ἐάν τό βλέπατε αὐτό, θά παίρνατε πίσω τήν Ἐξουσία.
Συνεπῶς, καθημερινοί τρόμοι γιά να σᾶς κάνουν ὃλους δειλούς.

Πανικός, δυστυχήματα, πόλεμοι καί ἀρρώστιες
πού σᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τό νά βρεῖτε τήν πνευματική σας ὁλοκλήρωση.
Ἐμεῖς στήνουμε τό παιχνίδι κι ἐμεῖς ἐξαγοράζουμε καί τίς δύο πλευρές
γιά νά σᾶς κρατήσουν φυλακισμένους στίς ἀξιοθρήνητες ζωές σας.

Λοιπόν, βγεῖτε ἒξω καί δουλέψτε, ἐνῶ τό σωματικό σας ρολόϊ φθείνει.
Κι ὃταν τελειώσουν ὁλα, λίγα χρόνια πρίν ἀπό τόν τάφο
θά κοιτάξετε πίσω σέ ὃλο αὐτό καί ἀκριβῶς τότε θά δεῖτε
ὃτι ἡ ζωή σας ἦταν ἓνα τίποτα, μιά καθαρή φαντασίωση.

Ὑπάρχουν πολύ λίγα πράγματα πού δέν ἐλέγχουμε σήμερα.
Τό νά ἒχουμε Δικηγόρους καί τήν Ἀστυνομία ἦταν πάντα ἐπιτυχία.
Γιά νά κάνουν τή δουλειά μας ἐνῶ ἐσεῖς διαμαρτύρεστε στούς δρόμους.
Ἀλλά δέν συνειδητοποιοῦν ποτέ ὃτι εἶναι ἁπλῶς πρόβατα.

Ἐπειδή ἡ πραγματική ἐξουσία βρίσκεται στά χέρια λίγων.
Ἐσεῖς ψηφίζετε γιά κόμματα – τί ἂλλο θά μπορούσατε νά κάνετε;
Ἀλλά αὐτό πού δέν ξέρετε εἶναι ὃτι ὃλοι εἶναι ἓνα καί τό αὐτό:
Ὁ φθαρμένος Γκόρντον παρέδωσε τήν Ἐξουσία στόν λιγότερο φθαρμένο Ντέιβιντ!

Καί θ’ ἀκολουθήσετε τόν ἠγέτη πού ψηφίσατε!
Ἀλλά τό δικό σας αἷμα εἶναι κόκκινο, ἐνῶ τό δικό μας εἶναι μπλέ.
Ἁπλῶς δέν βλέπετε ὃτι ὃλα εἶναι μέρος τοῦ παιχνιδιοῦ.
Ἂλλος ἓνας περισπασμός ὃπως τό Χρῆμα καί ἡ Φήμη.

Ἑτοιμαστεῖτε γιά πολέμους στό ὂνομα τῆς Ἐλευθερίας,
ἐμβολιασμούς γιά ἀσθένειες πού ποτέ δέν θά ὑπάρξουν,
τή βίαιη ἐπίθεση στά εὐεπηρέαστα μυαλά τῶν παιδιῶν σας
καί ἓναν κόσμο μαϊκροτσίπ – θά τόν δεχθεῖτε ἀμαχητί !

Ἡ πληροφοριακή καταστολή θά σᾶς κρατήσει σέ ἐγρήγορση.
Ἠ ἀποπληθύσμωση χωριατῶν ἦταν πάντα ἐπιτυχία μας.
Ἀλλά ἡ Εὐγονική δέν ἦταν αὐτό πού ἐλπίσαμε ὃτι θά εἶναι.
Ὧ, ναί! Ἐμεῖς χρηματοδοτήσαμε τούς Ναζί!

Ἀλλά ὃσο κατέχουμε καί ὃλα τά Media
αὐτό πού πραγματικά συμβαίνει, δέν σᾶς ἐνδιαφέρει!
Λοιπόν, συνεχίστε νά παρακολουθεῖτε τηλεόραση πλάσματος
καί ὁ Κόσμος θά γυρίζει ἀπό ἐκείνους πού δέν μπορεῖτε οὒτε νά δεῖτε!

Video: The banker 

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...