* Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΑΧΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ-Ι-ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

The Fallout From The Greek Crisis Threatens European Democracy
Τῆς Frances Coppola
Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς
(Οἱ χρωμο-εμφάνσεις, οἱ πλαγιογραμμίσεις καί οἱ γραμματο-αραιώσεις εἶναι δικές μου.)

 * * * * *

Κατά τή διάρκεια τῆς νύχτας 20-21 Αὐγούστου 1968, οἱ συνδυασμένες δυνάμεις τῶν πέντε χωρῶν τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, ὑπό τήν ἠγεσία τῆς ΕΣΣΔ, είσέβαλαν στήν Τσεχοσλοβακία καί ἀνέτρεψαν τήν κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων τοῦ Ἀλεξάντερ Ντούμπτσεκ.

Ἡ κυβέρνηση Ντοῦμπτσεκ σκόπευε νά ἐδραιώσει “σοσιαλισμό μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο”. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1968 εἶχε ἀνακοινώσει ἓνα “πλάνο δράσης” πού ἀποκαθιστοῦσε τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου καί ἀπομάκρυνε τούς κρατικούς ἐλέγχους ἀπό τή βιομηχανία. Ἡ περίοδος τῆς κοινωνικῆς καί δημοκρατικῆς μεταρρύθμισης πού ἀκολούθησε ἒγινε γνωστή ὡς ἠ “Ἂνοιξη τῆς Πράγας”.

Ἀλλά ὑπῆρξε αὐξανόμενη ἀποδοκιμασία τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Ντούμπτσεκ – ὂχι μόνο ἀπό τίς κυβερνήσεις  τῶν ἂλλων χωρῶν τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, ἀλλά καί ἀπό κορυφαία κομμουνιστικά στοιχεῖα μέσα στήν Τσεχοσλοβακία. Τὀ τέλος ἢρθε ὃταν μιά ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου Τίτο τῆς Γιουγκοσλαβίας –μιᾶς χῶρας πού δέν ἀνῆκε στό Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας–, πυροδότησε φῆμες ὃτι ὁ Ντοῦμπτσεκ προετίθετο νά βγάλει τήν Τσεχοσλοβακία ἀπό τό Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας. Λίγες μέρες ἀργότερα, τάνκς κύλησαν στούς δρόμους τῆς Πράγας.

Ἡ “Ἂνοιξη τῆς Πράγας” συντρίφτηκε. Πάνω ἀπό 100 πολῖτες σκοτώθηκαν καί ὁ Ντοῦμπτσεκ μέ τούς συμμάχους του συνελήφθησαν.

Κατά τή διάρκεια τῶν ἡμερῶν τῆς εἰσβολῆς, ἐκδόθηκε ἓνα “πρωτόκολλο” πού ἀπαγόρευε ὃλα τά κόμματα καί τούς ὀργανισμούς πού “παραβίασαν τίς σοσιαλιστικές ἀρχές”. Στόν Ντοῦμπτσεκ ἐπετράπη νά μείνει στήν ἐξουσία γιά λίγους μῆνες –ἀφοῦ ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο–, ἀλλά ἡ ΕΣΣΔ, τελικῶς, τοποθέτησε στή θέση του μιά κυβέρνηση-μαριονέττα, μέ ἀρχηγό τόν Γκούσταβ Χούζακ, ἡ ὁποία ἀνέτρεψε ὃλες τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ Ντοῦμπτσεκ καί κατήργησε τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου στήν Τσεχοσλοβακία γιά μιά γενιά. Πράγματι, τήν κατήργησε σέ ὃλο τό Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας. Δέν ὑπῆρξε, ἐφ΄ ἑξῆς, καμμία ἐμφανής ἀντιπολίτευση στή σοβιετική ἐπικράτηση, μέχρι τήν πτώση τοῦ Τείχους τοῦ Βερολίνου, τό 1989.

Ὁ Τσέχος φωτογράφος Γιόζεφ Κούντελκα κυττάζει σέ μιάν ἀπό τίς φωτογραφίες τῆς ἒκθεσής του “Ἡ εἰσβολή στήν Πράγα τό 1968”, πού ὀργανώθηκε ἀπό τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο καί τό Τσεχικό Κέντρο στό Βουκουρέστι, τό 2013, γιά νά τιμήσει τή μνήμη στόν 45ο ἐορτασμό γιά τή σοβιετική εἰσβολή στήν Τσεχοσλοβακία. (Φωτογραφία: Andrei Pungovschi/AFP/Getty images)

*
Γρήγορη προώθηση σχεδόν μισοῦ αἰώνα, στόν Ἰανουάριο τοῦ 2015. Οἱ ἂνθρωποι στήν Ἑλλάδα, γεμάτοι χαρά, ἐξέλεξαν μιά Ἀριστερή κυβέρνηση πού τούς ὑποσχέθηκε τέλος στή λιτότητα καί ἀπελευθέρωση ἀπό τό βάρος τοῦ χρέους, πού συντρίβει τήν οἰκονομία τους. Καί γιά ν’ ἀρχίσουμε μ’ αὐτό, τά πράγματα φαίνονταν καλά. Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης, ὁ χαρισματικός καινούργιος ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν, ἂρχισε μιά περιοδεία-ἀνεμοστρόβιλο στά κράτη τῆς ΕΕ γιά νά ἐξασφαλίσει ὑποστήριξη γιά τή καινούργια προσέγγισή του. Ἡ Κριστίν Λαγκάρντ, ἡ Πρόεδρος του ΔΝΤ, παρατήρησε ὃτι τά μέλη τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἦταν “ἱκανά, εὐφυῆ καί εἶχαν σκεφτεῖ γιά τά ζητήματά τους” καί θά ἒπρεπε νά ληφθοῦν στά σοβαρά. Καί παρ’ ὃλο πού ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή δέν ἦταν ἀκριβῶς εὐτυχής γιά τήν ἰδέα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Μνημονίου τοῦ 2012, ἦταν –τουλάχιστον στήν ἀρχή–, προφανῶς προετοιμασμένη νά διαπραγματευτεῖ μιά συνεπῆ καί ρεαλιστική ἐναλλακτική (λύση).

Ἀλλά ἒγινε γρήγορα φανερό ὃτι ὁ “πυρῆνας” τῶν κρατῶν τῆς ΕΕ, μέ ἀρχηγό τή Γερμανία, δέν εἶχει καμμία διάθεση νά προσφέρει παραχωρήσεις στήν Ελλάδα. Καί τά “περιφερειακά” κράτη δέν ἐπρόκειτο νά ὑποστηρίξουν τήν ἑλληνική κυβέρνηση, ἐπειδή θά μποροῦσε νά ἐνθαρρύνει τά δικά τους ἐν τῆ γενἐσει κινήματα ἐναντίον τῆς λιτότητας. Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀπομονώθηκε.

Τό τέλος ἦρθε στίς 28 Ἰουνίου 2015, ὃταν ἡ ΕΚΤ πάγωσε τήν οἰκονομική ὑποστήριξη πρός τίς ἑλληνικές τράπεζες (βλέπε τό ἂρθρο μου Ἡ ἡμέρα πού πέθανε τό Εὐρώ), ἀναγκάζοντας τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν νά τίς κλείσει καί νά ἐπιβάλει αὐστηρούς ἐλέγχους κεφαλαίων. Παρ’ ὃλ’ αὐτά, οἱ ἂνθρωποι στήν Ἑλλάδα ψήφισαν ἐναντίον τῆς λιτότητας σέ ἓνα δημοψήφισμα, μιά ἑβδομάδα μετά. Ἀλλά ἒγινε γρήγορα φανερό ὃτι αὐτή ἡ ψῆφος ἦταν κούφια.  Ἀντιμέτωπη μέ οἰκονομική καταστροφή, ὀφειλομένη στό κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, καί μέ αὐξανόμενες, ἀπό τά κράτη τοῦ “πυρῆνα”, ἑκκλήσεις νά διωχθεῖ ἀπό τήν εὐρωζώνη –ἐνάντια στή θέληση τοῦ πληθυσμοῦ της–, ἡ θέση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἐξασθένησε κι ἂλλο.

Τότε, ἡ ΕΕ πῆγε μέσα γιά νά σκοτώσει. Στή διάρκεια τῆς νύχτας 12-13 Ἰουλίου 2015, οἱ συνδυασμένες δυνάμεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπής, τῆς Εὐρω-ομάδας καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἒσπασαν τόν Ἑλληνα Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα, μέ 17 ὧρες διανοητικά βασανιστήρια. (Βλέπε τό ἂρθρο Why Greece Got Schooled)

Οἱ συνθῆκες πού ἐπιβάλλονται στήν Ἑλλάδα κάτω ἀπό τούς ὃρους τοῦ νέου πακέτου διάσωσης κάνουν τήν κυβέρνησή της κάτι περισσότερο ἀπό μαριονέττα, ἐπιφορτισμένη, ἁπλῶς, μέ τήν ἐφαρμογή πολιτικῶν ἐπιβεβλημένων ἀπό τά θεσμικά ὂργανα τῆς ΕΕ. Ἀλλά αὐτή ἡ θεμελειώδης ἂρνηση τῆς Δημοκρατίας ἒγινε εὐπρόσδεκτη ἀπό τίς χρηματοπιστωτικές ἀγορές καί τούς οἲκους ἀξιολόγησης. Παρά τήν εἰλικρινῶς ἀπίστευτη φύση τῆς καινούργιας συμφωνίας διάσωσης, ἡ πιστοληπτική ἱκανότητα τῆς Ἐλλάδας ἒχει ἀναβαθμιστεῖ καί οἱ ἀποδόσεις τῶν ὁμολόγων της ἒχουν πέσει.

Ἡ Ἑλλάδα πῆρε τό μάθημά της. Οἱ Ἓλληνες ἐξέλεξαν πάλι τή νεωστί συμβατή κυβέρνηση τοῦ ΣύΡιζΑ, γνωρίζοντας ὃτι αὐτό σημαίνει περισσότερη σκληρή λιτότητα καί μόνο μιά ἀμυδρή ἀχτίδα ἐλπίδας γιά ἐλάφρυνση χρέους καί οἰκονομική ἀποκατάσταση. Ἀπέρριψαν ἀποφασιστικά τούς ἀντιφρονοῦντες τοῦ νέου κόμματος τοῦ ΣύΡιζΑ, οἱ ὁποῖοι πρότειναν ἒξοδο ἀπό τό Εὐρώ. Καλύτερα φτώχεια καί στέρηση, παρά χάσιμο τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας, φαίνεται.

**
Αὐτό δέν ἒχει χαθεῖ σέ ἂλλες χῶρες. Ὁ Πρόεδρος τῆς Πορτογαλίας Καβάκο Σίλβα μόλις παρενέβει, στόν ἀπόηχο μιᾶς δημοκρατικῆς ἐκλογῆς, γιά νά ἀποτρέψει τόν ἐρχομό στήν ἐξουσία ἑνός συνασπισμοῦ Ἀριστερῶν κομμάτων ἀποφασισμένων νά τελειώσουν μέ τή λιτότητα καί νά ἀποκαταστήσουν τήν πορτογαλλική οἰκονομία διαμέσου αὐξημένων δαπανῶν. Ὁ Πρόεδρος εἶπε ὃτι ἡ Πορτογαλία δέν μπορεῖ νά ἒχει μιά “ἀντι-ευρωπαϊκή” κυβέρνηση:

“Στά σαράντα χρόνια δημοκρατίας, καμμία κυβέρνηση στήν Πορτογαλία δέν ἐξαρτήθηκε ποτέ ἀπό τήν ὑποστήριξη ἀντι-ευρωπαϊκῶν δυνάμεων, μέ ἂλλα λόγια, δυνάμεων πού ἐκστρατεύουν γιά νά καταργήσουν τή Συνθήκη τῆς Λισαβώνας, τό Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τό Σύμφωνο Ἀνάπτυξης καί Σταθερότητας, καθώς ἐπίσης καί νά ἀποσυναρμολογήσουν τή νομισματική ἓνωση καί νά βγάλουν τήν Πορτογαλία ἀπό τό Εὐρώ, μαζί μέ τή θέλησή του νά διαλύσουν τό ΝΑΤΟ.”

Ὃπως τό θέτει ὁ Ἀμβρόσιος Evans-Pitchard τῆς Telegraph:

Ὁ κ. Καβάκο Σίλβα χρησιμοποιεί ἀποτελεσματικά τή θέση του γιά νά ἐπιβάλει μιά ἀντιδραστική ἰδεολογική agendaπρός ὂφελος τῶν πιστωτῶν καί τῆς ἐδραίωσης τῆς εὐρωπαϊκῆς νομισματικῆς ἓνωσης (EMU) καί τή ντύνει μέ ἀξιοσημείωτο θράσος (Σ.τ.μ.: Chutzpah, στό ἀγγλικό κείμενο, ἀπό τά Yiddish: θράσος, αὐθάδεια, ἀναίδεια… ἀνθρώπου πού ἒχει “περάσει τόν Ρουβίκωνα” τῆς ἀνεκτῆς συμπεριφορᾶς) ὡς ὑπεράσπιση τῆς δημοκρατίας.”

Καί γιατί ὁ κ. Σίλβα παρεμβαίνει στήν ἀπόφαση τοῦ πορτογαλικοῦ λαοῦ; Εἶναι ἁπλό. Φοβᾶται τή μοίρα τῶν Ἐλλήνων:

“Ἀφοῦ πραγματώσαμε ἒνα ἐπαχθές πρόγραμμα οἰκονομικῆς βοήθειας, πού συνεπαγόταν βαριές θυσίες, εἶναι καθῆκον μου, μέσα στίς συνταγματικές ἐξουσίες μου, νά κάνω κάθε τί μπορῶ γιά νά ἀποτρέψω λανθασμένα σήματα σταλμένα πρός τά χρηματοπιστωτικά ἰδρύματα, τούς ἐπενδυτές καί τίς ἀγορές.”

Ὁ Ἀριστερὀς συνασπισμός –πού ἐπιμένει ὃτι δέν εἶναι ἐνάντιος στήν ΕΕ, εἶναι ἐνάντιος μόνο στή λιτότητα–, ἒχει ἀπορρίψει τό σχέδιο τοῦ Προέδρου γιά κεντρο-δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, ὁρκισμένος νά τήν ἀνατρέψει μή δίνοντας ψῆφο ἐμπιστοσύνης. Ἡ (πολιτική) σκηνή φαίνεται ρυθμισμένη γιά μῆνες πολιτικοῦ χάους στήν Πορτογαλία. Εἶναι δύσκολο νά δεῖ κάποιος πῶς θά εὐχαριστήσει χρηματοπιστωτικά ἰδρύματα, ἐπενδυτές καί ἀγορές, ὃπως προτείνει ὁ Πρόεδρος. Ὂχι, αὐτό φαίνεται νά σκοπεύει περισσότερο στήν ἀποφυγή τοῦ ἀποτυχημένου πειράματος τοῦ ΣυΡιζΑ. Εἶναι μιά ἀνησυχητική ἐξέλιξη.

Ὁ νεοεκλεγείς Πορτογάλος Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Φέρρο Ροδρίγκες ἀνεβαίνει στό βῆμα, μετά τήν ἐκλογή του, στό παλάτι Σάο Μπέντο τῆς Λισαβώνας, στίς 23 Ὀκτωβρίου 2015. Σήμερα, τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Πορτογαλίας ἀπέρριψε τά σχέδια γιά μιά νέα κεντρο-δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, τήν ὁποία ὁ ἀπερχόμενος Πρωθυπουργός Πέδρο Πάσσος Κοέλιου ζήτησε νά σχηματίσει, ἐπιμένοντας ὃτι θά μποροῦσαν νά δημιουργήσουν τόν δικό τους συνασπισμό.(Φωτογραφία: Jose Manuel Ribeiro/AFP/Getty images)

***
Ἀκριβῶς ὃπως ἡ συντριβή τῆς Ἂνοιξης τῆς Πράγας τελείωσε κάθε ἐμφανῆ ἀντιπολίτευση πρός τόν Σοβιετικό κρατικό κομμουνισμό γιά μία γενιά, ἒτσι καί ἡ συντριβή τῆς κυβέρνησης τοῦ ΣυΡιζΑ ἒχει τελειώσει κάθε ἐμφανῆ ἀντιπολίτευση πρός τήν κυριαρχία τῶν Βρυξελλῶν. Κανένας δέν τολμάει νά ἀντιτεθεῖ στούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἀλήθεια,εἶναι ἀπίθανο νά στείλουν τάνκς σέ κάποια χώρα ἢ νά πυροβολήσουν πολῖτες. Ἀλλά ἡ ΕΚΤ (Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) μπορεῖ νά ἐπιβάλει στέρηση σέ ὁλόκληρους πληθυσμούς, ἐάν τό ἐπιλέξει. Καί ἀφοῦ συνέτριψε τήν Ἐλλάδα, κανένας δέν ἒχει ἀμφιβολία ὃτι θά τό ξανακάνει, ἐάν πιστέψει ὃτι θά μποροῦσε νά ἀποτρέψει μιά ἀποτυχία τοῦ σχεδίου Εὐρώ.

Τό 1968, ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Λύντον Johnson εἶχει πεῖ αὐτό γιά τήν Ἂνοιξη τῆς Πράγας:

“Εἶναι ἓνα θλιβερό σχόλιο πάνω στό κομμουνιστικό μυαλό τό γεγονός ὃτι ἓνα σημάδι ἐλευθερίας στήν Τσεχοσλοβακία θεωρεῖται θεμελειώδης ἀπειλή γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος.”

Εἶναι πράγματι ἓνα θλιβερό σχόλιο πάνω στό εὐρωπαϊκό μυαλό τό γεγονός ὃτι ἒνα σημάδι ἐλευθερίας στήν Ἐλλάδα θεωρεῖται θεμελειώδης ἀπειλή γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ συστήματος τῆς Εὐρωζώνης.

Ἀλλά τά συστήματα πού συγκρατοῦνται μεταξύ των ἀπό φόβο, τελικῶς ἀποτυγχάνουν. Οἱ κυβερνήσεις πού ἀρνοῦνται ἐπίμονα τά δημοκρατικά δικαιώματα τῶν λαῶν τους, τελικῶς καταρρέουν. Τό αὐξανόμενο δημοκρατικό ἒλλειμα στήν καρδιά τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ὁ μέγιστος κίνδυνος γιά τήν ἐπιβίωσή της. Τελικῶς, ἀκριβῶς ὃπως ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου προκάλεσε τήν κατάρρευση τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος καί τή διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἒνωσης, λαϊκές ἐξεγέρσεις θά ἀποκαθηλώσουν αὐτό πού ὁ Evans-Pitchard περιγράφει σάν τό “τέρας” πού δημιούργησαν οἱ Βρυξέλες.

Τέτοιες δραματικές καταρρεύσεις γίνονται δεκτές μέ τή χαρά τῆς στιγμῆς, ἀλλά ἡ Ἰστορία μᾶς διδάσκει ὃτι ἡ πτώση Αὐτοκρατοριῶν ἀκολουθεῖται ἀναπόφευκτα ἀπό τραυματική οἰκονομική καί πολιτική ἀναδόμηση. Ἐνδέχεται νά χρειαστοῦν πολλές δεκαετίες –ἀκόμα καί αἰῶνες–, πρίν ἀποκατασταθοῦν ἡ Εἰρήνη καί ἡ Εὐημερία.

Ἐκεῖνοι πού θέλουν νά πιστεύουν ὃτι ἡ συστηματική ἂρνηση δημοκρατίας στήν Εὐρώπη θά ὁδηγήσει, τελικῶς, στή δημιουργία τῶν εἰρηνικῶν καί δημοκρατικῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης, αὐταπατῶνται. Ἡ ἂρνηση τῆς Δημοκρατίας δέν μπορεῖ νά φέρει δημοκρατία. Οὒτε μπορεῖ νά δημιουργήσει Εἰρήνη. Ὃταν τό Εὐρώ, τελικῶς, ἀποτύχει –ὃπως πρέπει (νά ἀποτύχει)–, ἡ Εὐρώπη θά βυθιστεῖ καί πάλι στό Χάος.  Ὃ σ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  τό Εὐρώ  ἀ ρ γ ε ῖ  ν ά  ἀ π ο τ ύ χ ε ι  κ α ί  ὃσο περισσότερο  κ α τ α π ι ε σ τ ι κ ο ί  γ ί ν ο ν τ α ι  οἱ θεσμοί πού εἶναι ἀφιερωμένοι στήν προστασία του,  τ ό σ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή  θά εἶναι ἡ ἀποτυχία του.

https://i2.wp.com/www.topontiki.gr/sites/default/files/article/2015-11/2333776.jpg

Π ρ έ π ε ι  ν ά  κ α τ α σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε  αὐτό τό  τ ε ρ α τ ο ύ ρ γ η μ α.
Τ ώ ρ α
.
Π ρ ί ν  α ὐ τ ό  κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι  ὃ λ ο υ ς  ἐ μ ᾶ ς. 

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...