* “Στή δική μου πατρίδα, τά λόγια γυρίζουν / σάν ἀρνιά τήν Ἂνοιξη / πρίν ἀπ’ τό Πάσχα / καί κανένας δέν μπορεῖ νά τά σφάξει / τά λόγια τά δικά μου…” – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
* “TU PATRIDHA A MEA ZBOARĂLI ALAGĂ
CA  NJELJII PRIMUVEARA
NĂINTI DI PASHTI
SH-VĂR’ NU POATI S-LI TALJI
ZBOARĂLI A MEALI…” –
PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POESIA ĂRMĂNEASCAΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Giudico balcanicu
Tu Balcanlu câpâitu di niakicâseari
Mi giudicarâ sh-mi culâsirâ:
Poetâ fârâ di Patridhâ!
Mi-nviscurâ tu stranjilu a xinitiljei
Shi-nj deadirâ cali:
Leftirâ s-alagu di locu-locu
Sh-dicunjiarâ la pâlătsli di cileki
Tsi-ntsapâ niorilji…
Alâgaiu multu pân-akicâsiiu:
Patridha nu easti peaticu di locu
Angârditu di thâmâheari
Iu creashi mashi biriketea
Tsi u seaminâ elji
Tra s-aducâ ankirdâseari di bolcâ…
Tu Patridha a mea zboarâli alagâ
Ca njeljii prumveara
Nâinti di Pashti
Sh-vâr’ nu poati s-li talji
Zboarâli-a meali…
Haristo! – vâ dzâcu
Ânj deaditu cu giudicarea
Dukearea trâ xinitia
Sh-libirtatea absolutâ!
Patridha nu putets
S-nj-u mata loats canâoarâ
Câ nu shtits iu u-amu ascumtâ!
Sh-câ nu shtits câ ea poati s-hibâ
Mashi Adiljiatu, Idhee niazvimtâ!

Βαλκανική δίκη
Στα εξαντλημένα από διαφωνίες Βαλκάνια
Με δίκασαν και με τιμώρησαν:
Ποιητής χωρίς πατρίδα!
Μου φόρεσαν της ξενιτειάς το ρούχο
Και μου ΄δωσαν δρόμο:
Ελεύθερη να γυρνάω από τόπο σε τόπο
Και ζητιάνα σε ατσάλινα παλάτια
Που τρυπάνε τα σύννεφα…
Τριγύρισα πολύ μέχρι να καταλάβω:
Πατρίδα δεν είναι ένα κομμάτι γης
Φραγμένο από αχόρταγους
Όπου φυτρώνει μόνο η σοδειά
Που φυτεύουν αυτοί
Για να τους φέρει μεγάλο κέρδος…
Στη δική μου πατρίδα τα λόγια γυρίζουν
Σαν αρνιά την Άνοιξη
Πριν από το Πάσχα
Και κανένας δεν μπορεί να τα σφάξει
Τα λόγια τα δικά μου…
Ευχαριστώ!, θα πω
Μου δώσατε με την καταδίκη σας
Να αισθανθὠ την ξενιτειά
Και την απόλυτη ελευθερία!
Την Πατρίδα δεν μπορείτε
Να μου την ξαναπάρετε ποτέ
Γιατί δεν ξέρετε που την έχω κρυμμένη!
Και δεν ξέρετε ότι ενδέχεται να είναι
Μόνο μια Αναπνοή, μια Ιδέα ανίκητη!

                   Κira Iorgoveanu-Mantsu ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ARMĂNEASHTI  * AYALMA DI NIORI, MARIANA_BARA 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  * ΑΓΑΛΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΦΑ (Ετοιμάζεται)
ENGLISH  * STATUE OF CLOUDS, MARIANA_BARA
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ * ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑ
Μιά συνομιλία ἀνάμεσα στόν Γλωσσολόγο-Διαλεκτολόγο Σταμάτη Μπέη, τόν Ἱστορικό Λεωνίδα Ἐμπειρίκο καί τόν Κωνσταντῖνο Θεμελῆ γιά τό Ἀφιέρωμα στή Βλάχικη (Ἀρμανική) ποίηση.
ΑRΜĂNEASHTI* TUTU DUNJAUA XENITIA
ENGLISH *THE WHOLE WORLD A FOREIGN LAND (It is prepared)

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMANEASCA
Τό πρόγραμμα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Από τον Βασίλη Χατζηιακώβου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ

και τον Κωνσταντίνο Θεμελή
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  * ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ_ΤΗΣ_ΜΗΤΡΙΚΗΣ_ΓΛΩΣΣΑΣ
ARMĂNEASHTI  * TI XANAAMINTAREA A LIMBĂLJEI DI DADĂ
ENGLISH  * ON_THE_REGAINING_OF_THE_MOTHER_TONGUE

 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Από τον Λεωνίδα Εμπειρίκο
ΑRΜĂNEASHTI  * ANAMISA DI DEASPIRU SH DI ELPIDHÃ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  *  ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ
ENGLISH  *  BETWEEN DISTRUCTION AND HOPE

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

 Γ. ΑΡΜΑΝΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ
Ποίηση των

SIRMA GUCI

SIRMA GUCI

TOMA ENACHE

TOMA ENACHE

SPIRU FUCHI

SPIRU FUCHI

KIRA IORGOVEANU-MANTSU

KIRA IORGOVEANU-MANTSU

YIORYI VRANA

YIORYI VRANA

MIHALI PREFTI

MIHALI PREFTI

 

Μετάφραση: Νικήτας Βάντσιας
Επιλογή, απόδοση, δραματουργία: Κωνσταντίνος Θεμελής

Απαγγελία στ’ Αρμανικά: Sirma Guci, Spiru Fuchi, Κωνσταντίνος Θεμελής, Kira Mantsu, Yioryi Vrana.
Απαγγελία στα Ελληνικά: Κωνσταντίνος Θεμελής

YIORYI VRANA, KIRA MANTSU, CONSTANTIN AL THEMELI, SPIRU FUCHI, SIRMA GUCI
Μουσική 
εισαγωγή,  Σύνθεση του Μάνου Αβαράκη

Paradoxuri / Παράδοξα, Kira Iorgoveanu-Mantsu

 Unu papu sh-ună maie-azburăscu
Cu nipotlu: Gărtseashti !
Unu papu sh-ună maie căntă
A nipotlui: Văryăreashti !
Unu papu sh-ună maie lu hăidipsescu
Nipotlu: Arbinisheasthi !
Unu papu sh-ună maie adyivăsescu
A nipotlui: Rumăneashti !
Unu papu sh-ună maie ciudusits mutrescu:
Nipotlu lă plăndzi pri-Armăneashti !

Ένας παππούς και μια γιαγιά μιλάνε
με τον εγγονό: Ελληνικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά τραγουδούν
στον εγγονό: Βουλγαρικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά χαϊδεύουν
τον εγγονό: Αλβανικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά διαβάζουν
τον εγγονό: Ρουμανικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά έκπληκτοι κοιτάζουν:
Ο εγγονός τους κλαίει στ’ Αρμανικά !

* Cilimeanlu / Το παιδί, Toma Enache

Voi mash s-yinea tati
sâ-nj tragâ unâ pliscutâ
shi ocljulu âmplinu di lăcârnji
s-minduiascâ…
Easti zori câ aushescu,
perlu dusi
shi cari va s-mârtiriseascâ
câ hiu cilimeanu?
Muljerli, fliturlji, puljlji nu si-asparu di mini.
Ideili nu aushescu vârnâoarâ…
Voiu mashi tati s-yinea-ndreptu
câtâ mini
shi muljerli, puljilji, ideili
s-lu veadâ cumu ânj da
unâ pliscutâ.

 Θέλω μόνο να ερχόταν ο πατέρας
να μου τραβήξει ένα χαστούκι
και το μάτι γεμάτο δάκρυα
να σκεφτεί…
Είναι δύσκολο που γερνάω.
Τα μαλλιά πέσαν και
ποιος θα μαρτυρήσει ότι είμαι παιδί;
Οι γυναίκες, οι πεταλούδες, τα πουλιά δεν τρομάζουν από μένα.
Οι ιδέες δεν γερνάνε ποτέ…
Ήθελα μόνο να ερχόταν ο πατέρας
κατά πάνω μου
και οι γυναίκες, τα πουλιά, οι ιδέες
να τον δουν να μου δίνει
ένα χαστούκι.

Tuti cu aradâ / Όλα με τη σειρά, Sirma Guci
* Catacombi / Κατακόμβες, Yioryi Vrana
* Banâ / Ζωή, Mihali Prefti
* Icoana a tâtseariljeι / Εικόνα της σιωπής, Spiru Fuchi

Intermezzo no. 1, Μάνος Αβαράκης

ΜΑΝΟΣ ΑΒΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΑΒΑΡΑΚΗΣ

 * Ars poetica / Ποιητική τέχνη, Toma Enache
* “Carmina mortae carent” / “Τα ποιήματα δεν γνωρίζουν θάνατο” Kira Iorgoveanu-Mantsu
* Poemi etimi / Έτοιμα ποιήματα, Mihali Prefti

Io hiu poetu cu tihi
Nu mi frimitu multu ti poemi
Li ljau etimi di la oaminji.
Ma s-voiu unu poemu
Shedu muabeti cu unu omu
Cu-unu pomu…
Niscânti ori tragu cu ureacljea:
Tuts ânj da poemi.
Altsâ-nj da fârâ zboarâ;
Ti zboarâ, naima efcula lucru.
Poemi, poemi shedu cu bratsâli teasi
Shi-nj grescu di pri iutsido
S-li trecu tu cartea a kirolui.

 Εγώ είμαι τυχερός ποιητής
Δεν ζορίζομαι πολύ για ποιήματα
Τα παίρνω έτοιμα από τους ανθρώπους.
Εάν θέλω ένα ποίημα
Κάθομαι συντροφιά μ’ έναν άνθρωπο
Με ένα δέντρο…
Μερικές φορές κρυφακούω:
Όλοι μου δίνουν ποιήματα.
Άλλοι μου δίνουν χωρίς λόγια∙
Για λόγια, το πιο εύκολο πράγμα.
Τα ποιήματα, τα ποιήματα κάθονται με την αγκαλιά ανοιχτή
Και μου φωνάζουν από παντού
Και τα περνάω στο βιβλίο του Χρόνου.

* Noi poetslji a populiloru njits – Εμείς, οι ποιητές των μειονοτήτων Spiru Fuchi
* Limba a noastrâ / Η γλώσσα μας, Yioryi Vrana

 Limba a noastrâ
u-aduchescu ‘ndoi oaminji,
mortsâlji, Dumnidzâ, Stâmâria
sh-vahi anghiljilji.

 Tu anlu 168 ninti di Hristo
Paulus Emilius lu-anichisi Perseulu,
zboarâli latini
li-anichisirâ zboarâli elino-makiduneani.

 Tu limba a noastrâ
Eladha, pathima makiduneanâ
shi doxa romanâ
si-adrarâ cinushâ,
armasi nostalyia…

 Tu limba a noastrâ
Thesalia sh-Pindulu si-adrarâ Meyalo-Vlahia,
Ipirlu si-adrâ Ano Vlahia,
Etolia sh-Akarmania si-adrarâ Micri-Vlahia…
Vlâhiili tuti si-adrarâ cinushâ.
Nica lu duchescu
jarlu,
tu inimâ…

 Poetslji-a noshtri
âshi pitricurâ pruxinitslji
ti alti limbi,
limba a noastrâ fârâ pruxinits
Penelopâ fârâ Odhiseu.
Limba a noastrâ,
murmintu tu cari mi-ngropu,
icoanâ tu cari mi-anâstâsescu.

 Τη γλώσσα μας
την καταλαβαίνουν κανα δυο άνθρωποι,
οι νεκροί, ο Θεός, η Παναγία
και, ίσως, οι άγγελοι.

 Το έτος 168 π.Χ.
ο Παύλος Εμίλιος νίκησε τον Περσέα,
οι λατινικές λέξεις
νίκησαν τις ελληνο- μακεδονικές.

 Στη γλώσσα μας
η Ελλάδα, το μακεδονικό πάθος
και η ρωμαϊκή δόξα
έγιναν στάχτη,
έμεινε η νοσταλγία…

 Στη γλώσσα μας
η Θεσσαλία και η Πίνδος έγιναν Μεγάλη Βλαχία,
η Ήπειρος έγινε Άνω Βλαχία,
η Αιτωλία και η Ακαρνανία έγιναν Μικρή Βλαχία…
Όλες οι Βλαχίες έγιναν στάχτη.
Αισθάνονται ακόμη
τη βράση,
στην καρδιά…

 Οι ποιητές μας
έστειλαν προξενητές
για άλλες γλώσσες,
η γλώσσα μας χωρίς προξενητές,
Πηνελόπη χωρίς Οδυσσέα.
Η γλώσσα μας,
μνήμα στο οποίο θάβομαι,
εικόνα στην οποία ανασταίνομαι.

YIORYI VRANA, KIRA IORGOVEANU- MANTSU

YIORYI VRANA, KIRA IORGOVEANU- MANTSU

 Intermezzo no. 2, Μάνος Αβαράκης

 * Continuari tsi si toarnâ tu modâ / Συνέχεια που γυρίζει στη μόδα  Spiru Fuchi
* Pânea di zboarâ / Ψωμί του Λόγου, Kira Iorgoveanu-Mantsu
* Dimneatsa alâximu stranjili a ipocriziljei / Το πρωί αλλάζουμε τα ρούχα της υποκρισίας  Spiru Fuchi

 Himu Armânji emigrantsâ.
A cilimeanjiloru a noshtsâ
Lâ grimu pi limba arbinusheascâ
Si scoalâ ditu somnu
Ta s-neagâ la sculie
Si-nveatsâ limba gârtseascâ.
Deapoaia alâximu stranjili a ipocriziljei
Cu trei pâreclji di documenti-n gepi
Nidzemu la politsia greacâ
Ta s-lomu «Idhico dheltio taftotita omoyenus»
F
âcândalui câ nu n-adukeashti
Câ himu ratsâ nigreacâ
Nâ bagâ palmili pi-anumiri
Sh-deadunu cu nâshi viedemu
Cumu ari fudzitâ di stranjili-a noasti
Sâdoarea a existentsâljei
Di parfumili nali ancupârati ieftinu
Di la dukenjili-a loru.
Dupâ prândzu Intrămu tu casa a noastâ
S-ashtiptâmu cu angusâ tilefonu
Di la pârintsâlji a noshtsâ
Tsi, pi limba armâneascâ, nâ-ntreabâ
Cându va u lomu taftotita a cilimeanjiloru.

Είμαστε Αρμάνοι μετανάστες.
Ξυπνάμε τα παιδιά μας
Μιλώντας Αλβανικά
Για να πάνε στο σχολείο
Να μάθουν Ελληνικά.
Μετά αλλάζουμε κοστούμι υποκρισίας.
Με τρία ζευγάρια χαρτιά στην τσέπη
Πηγαίνουμε στην Ελληνική Αστυνομία
Για να πάρουμε «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς»
Κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνουν
Ότι δεν είμαστε ράτσα ελληνική
Μας χτυπάνε φιλικά στους ώμους
Και μαζί τους βλέπουμε
Πως έχει φύγει από τα ρούχα μας
Ο ιδρώτας της ύπαρξης
Με φτηνά αρώματα αγορασμένα από τα μαγαζιά τους.
Το απόγευμα
Μπαίνουμε στο σπίτι μας
Και περιμένουμε με αγωνία τηλεφώνημα
Από τους γονείς μας
Που, μιλώντας Αρμανικά, μας ρωτάνε
Πότε θα πάρουμε την ταυτότητα Των παιδιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ, SPIRU FUCHI, SIRMA GUCI

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ, SPIRU FUCHI, SIRMA GUCI

* Ciudico balcanicu, Kira Iorgoveanu-Mantsu ( Βλέπε πιο πάνω / Vedz ma nsusu )
* Nafoarâ di isturii / Έξω από την Ιστορία, Spiru Fuchi
* Inima armânjloru / Η ψυχή των Αρμάνων, Toma Enache

 Intermezzo no.3, Μάνος Αβαράκης

 * Andamusi / Αντάμωση, Yioryi Vrana
* Mashi giumitati / Μόνο μισό, Sirma Guci

 Mashi giumitati di tseru –
sh-atselu
câdzutu-mpadi, pi locu,
ma ghini
s-astindzâ foclu cu apâ,
ma ghini s-lu-astindzâ cu focu!

 Mashi giumitati di lunâ –
sh-atsea
tu-unâ dzuuâ
împadi va s-cadâ,
ma ghini
s-cântsâ noaptea cu doru,
ma ghini
canu s-nu ti veadâ.

 Mashi giumitati di vimtu –
sh-atselu
nj-asunâ, s-mi-asparâ
shi s-fugu,
shi io,
giumitati ca tserlu
sh-ca luna,
cu mânjili mi-acatsu,
s-nu mi-arupu!

 Altsâ voru s-bâneadzâ –
câtu lumea;
io – câtu unu flituru di noapti…
Tsi ghini easti s-ai
truplu-ntregu,
sh-tsi arău
s-lu ai mashi giumitati!

 Μόνο μισός ουρανός –
κι εκείνος
πεσμένος χάμω, στο χώμα,
καλύτερα
να σβήσεις τη φωτιά με νερό,
καλύτερα να τη σβήσεις με φωτιά!

Μόνο μισό φεγγάρι –
κι εκείνο
κάποια μια μέρα,
χάμω θα πέσει,
καλύτερα
να τραγουδάς τη νύχτα με πόνο,
καλύτερα
να μη σε δει κανένας.

Μόνο μισός αέρας –
κι εκείνος
με δέρνει, να με τρομάξει
και να φύγω,
κι εγώ,
μισή σαν τον ουρανό
και σαν το φεγγάρι,
με τα χέρια πιάνομαι,
για να μη τσακιστώ!

 Άλλοι θέλουν να ζήσουν –
όσο ο κόσμος∙
εγώ – όσο μια πεταλούδα της νύχτας…
Τι καλά που είναι να έχεις
το κορμί σου ολόκληρο,
και τι κακό
να έχεις μόνο το μισό!

* Aventura -a kirolu / Η περιπέτεια του καιρού, Mihali Prefti
* Mânji di asimi / Aσημένια χέρια, Toma Enache
Eyeea ca dhiamantulu / Τό Αιγαίο σαν διαμάντι, Kira Iorgoveanu-Mantsu
Cânticu fârâ cânticu / Τραγούδι χωρίς τραγούδι, Sirma Guci
* Hiu unlu di cântâtoriljii ditu soni / Είμαι ένας από τους τελευταίους τραγουδιστές Yioryi Vrana

Intermezzo no. 4, Μάνος Αβαράκης

 * Hlâpuitorlu di yisi / Αυτός που καταπίνει όνειρα, Toma Enache
* Yisu / Όνειρο, Kira Iorgoveanu-Mantsu
* Dultsea limbâ di zâmani / Η γλυκειά γλώσσα του παρελθόντος Mihali Prefti
* Ca noimâ / Σαν νόημα, Sirma Guci
* Douâ ipostazi / Δὐο υποστάσεις, Spiru Fuchi
* Diabolicâ / Διαβολικό, Spiru Fuchi

Μουσικός επίλογος, Μάνος Αβαράκης

    YIORYI VRANA, SPIRU FUCHI, SIRMA GUCI, KIRA MANTSU, CONSTANTIN AL THEMELI, VASILIS HADZIIAKOVU    THE AUDIENCE ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Tό ἀφιέρωμα σέ πέντε videos /
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ (ΑΡΜΑΝΙΚΗ) ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ, 1 
*  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ (ΑΡΜΑΝΙΚΗ) ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ, 2 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ (ΑΡΜΑΝΙΚΗ) ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ, 3 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ (ΑΡΜΑΝΙΚΗ) ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ, 4 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ (ΑΡΜΑΝΙΚΗ) ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POEZIA ARMĂNEASCĂ, 5 

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

AINODEKAM    Vlahomania    M.Prefti-Durutu-ihoS.Guci-Cafta-mi    T.Enache-Picurarlu-a-ideilor    G.Vrana-Avigljitorlu-di-zboara K.Mantsu-Ahapsi-lingvistica    M.Prefti-Cartea-a-caliljei    M.Prefti-Epictitus
S.Fuchi-Alchimia-dipirariljei    K.Mantsu-Steaua-di-dor    S.Fuchi-Cantitsi-barbari

* ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ (Ετοιμάζονται) ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...